2020-10-15 - Warsztaty z cyklu "Bioróżnorodność wokół nas"

Regulamin

Dąbrowa Górnicza, 24.01.2012.
Regulamin korzystania w roku szkolnym 2020/2021 ze stacjonarnych warsztatów ekologicznych dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
1. Stowarzyszenie Ziemia i My –Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w przedszkolach ,klasach I-III i IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.
2. Zainteresowana placówka powinna przesłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres ziemiaimy@wp.pl z podaniem telefonicznego numeru kontaktowego.
3. Zajęcia odbywają się na terenie danej szkoły lub na terenach do niej przyległych. Szkoła zapewnia salę do prowadzenia zajęć, w miarę możliwości z rzutnikiem multimedialnym (nie dotyczy przedszkoli).
4. Grupa warsztatowa powinna liczyć ok. 10-20 osób
5. Wszelkie materiały do prowadzenia warsztatów zapewnia stowarzyszenie.
6. Zajęcia trwają godzinę dla dzieci przedszkolnych, dwie godziny lekcyjne dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej oraz 3 godziny lekcyjne dla dzieci starszych .
7. Placówka korzystająca z zajęć zobowiązana jest umożliwić uczestnikom podpisanie listy obecności (uzyskanie zgody opiekunów prawnych uczniów na udostępnienie stowarzyszeniu danych osobowych uczestników jest po stronie szkoły/przedszkola) oraz podpisania formularza ankiety potwierdzającego przeprowadzenie zajęć , w tym ilości uczestników i ilości godzin (zał.1)
8. Przed rozpoczęciem zajęć trener musi otrzymać pisemne potwierdzenie ,że dyrekcja szkoły zapoznała się z regulaminem i wyraziła zgodę na przeprowadzenie zajęć wg zasad ujętych w regulaminie (zał.2)
9. W przypadku , gdy szkoła leży w odległości ponad 20 km od siedziby stowarzyszenia ( lub miejsca zamieszkania trenera – obowiązuje wersja korzystniejsza dla szkoły) zajęcia mogą się odbyć pod warunkiem zwrotu kosztów dojazdu trenera.
10. Istnieje możliwość przyjazdu grupy na warsztaty do Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej , zamiast prowadzenia warsztatów na terenie szkoły.
11. Warsztaty odbywają się do wyczerpania limitu dofinansowanych warsztatów.
12. W miarę swoich możliwości, szkoła umieści na swojej stronie internetowej , w mediach społecznościowych informację o przeprowadzonych warsztatach z podaniem nazwy stowarzyszenia i źródła dofinansowania.

Warsztaty prowadzone są z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego tj. edukatorzy pracują w maseczkach , rękawiczkach oraz dysponują płynem do dezynfekcji.

Załącznik nr 1

Stowarzyszenie Ziemia i My
Centrum Edukacji Ekologicznej
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. G.Morcinka 4 (w SP 29 )


W warsztatach ekologicznych, które odbyły się w terminie ……………………

wzięło udział .........., ....... i ....... uczniów z klasy ............, ............ i ................

oraz … ... , ................ i ............... opiekunów

…...................................................................................................................................................
(nazwa placówki)

…...................................................................................................................................................
(adres placówki, telefon )


W dniu ………………. odbyły się zajęcia edukacyjne :


Tematyka zajęć:"Bioróżnorodność wokół nas
Liczba uczestników -
Czas trwania -
Nazwisko prowadzącego -

Załącznik nr 2

Pieczęć szkoły/przedszkola

miejscowość ,data
Oświadczam, że wyraziłam/em zgodę na przeprowadzenie przez edukatorów stowarzyszenia Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej warsztatów ekologicznych dla uczniów ……………………………………. w terminie ……………………………

Zapoznałam/em się z regulaminem warsztatów i akceptuje jego treść.


………………………………………………………………………..
Podpis dyrektora lub innej osoby upoważnionej

Aktualności

tworzenie stron webon.pl