Kontakt/ o nas

Stowarzyszenie Ziemia i My                                          Earth and Us

Centrum Edukacji Ekologicznej                                    Ecological Centre of Education

ul. Gustawa Morcinka 4 (w SP 29)                                   Gustawa Morcinka 4 St.

41-303 Dąbrowa Górnicza                                               41-303 Dąbrowa Górnicza

telefon: 512 950 909                                                         No. 512 950 909

e-mail: ziemiaimy@wp.pl

KRS 000 000 4050                                                           NCR no. 000 000 4050

REGON  276682340                                                        CRO no. 276682340

NIP 629-21-99 571                                                           Tax Reference no. 629-21-99-571

nr konta bankowego

BNP PARIBAS S.A.O/Dąbrowa Górnicza                        Bank Account no.

76 2030 0045 1110 0000 0235 2830                                76 2030 0045 1110 0000 0235 2830

Adres korespondencyjny / address for correspondence

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul.Sienkiewicza 6a

Stowarzyszenie Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej powstało w 1999 roku w marcu, oficjalnie zostało zarejestrowane w lipcu tego roku. W 2008 r. uzyskało status organizacji  pożytku publicznego, który posiada do dziś.

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa , a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
a) popularyzowanie idei rozwoju zrównoważonego,
b) tworzenie klimatu wśród społeczności lokalnych do przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom w zakresie ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu i
kultury
c) prowadzenie działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i oświatowej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
e) aktywizację i integrację społeczeństw lokalnych, w tym także promowanie
współpracy międzypokoleniowej,
f) promocję i organizację wolontariatu,
g) organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów itp.
h) prowadzenie działalności wydawniczej,
i) tworzenie bazy służącej realizacji celów stowarzyszenia,
j) prowadzenie biblioteki, gromadzenie materiałów popularyzacyjnych, pomocy
dydaktycznych i udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
k) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
l) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną i rekreacyjną .

 

Dokumentem określającym ramy naszej działalności jest statut stowarzyszenia 

https://drive.google.com/file/d/1pL2YxAD_oz8jBpgYQFeaSpZLNs-6fkwd/view?usp=drive_link 

 

Sprawozdania stowarzyszenia dostępne są pod linkiem https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/  po wpisaniu  numeru KRS 000 000 4050

Skład zarządu stowarzyszenia:

 

Grażyna Morcinek-Kalita  - prezes

Ewa Gayczak - wiceprezes

Jadwiga Trzcina - skarbnik

 

Management board 

 

Grażyna Morcinek-Kalita  - chairman

Ewa Gayczak - wiceprezes - vice-chairman

Jadwiga Trzcina - skarbnik - paymaster

 

Członkowie zarządu nie pobierają  wynagrodzenia za pracę w Zarządzie.

 

     

 

Aktualności

Kontakt

Nasze dzialania prowadzimy przede wszystkim w terenie, zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.

Opcja spotkania w naszym biurze w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul.Sienkiewicza 6a jest możliwa po wcześniejszym umówieniu się.

Zapraszamy!

tworzenie stron webon.pl