O nas

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. popularyzowanie idei rozwoju zrównoważonego,
  2. tworzenie klimatu wśród społeczności lokalnych do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w zakresie ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu,
  3. prowadzenie działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i oświatowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  4. organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów itp.,
  5. prowadzenie działalności wydawniczej,
  6. tworzenie bazy służącej prowadzeniu edukacji środowiskowej,
  7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  8. prowadzenie biblioteki, gromadzenie materiałów popularyzacyjnych, pomocy dydaktycznych i udostępnianie ich osobom zainteresowanym,

Od 2008 r. jesteśmy członkiem Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl

Od 29 lutego 2008 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego

 

Dokumentem  określającym  ramy naszej działalnosci jest statut stowarzyszenia :

https://drive.google.com/file/d/1pL2YxAD_oz8jBpgYQFeaSpZLNs-6fkwd/view?ths=true

 

 

 

Skład zarządu stowarzyszenia:

  Prezes               Grażyna Morcinek-Kalita

  Wiceprezes        Ewa Gayczak

  Skarbnik             Jadwiga Trzcina

 

MANAGEMENT BOARD:
 Chairman                            - Grażyna Morcinek-Kalita
 Vice-chairman                     - Ewa Gayczak
 Paymaster                           - Jadwiga Trzcina

 

Aktualności

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej jest stowarzyszeniem osób fizycznych, którego celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona wszędzie i wśród wszystkich. Powstało w 1999 r. w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim. Zostało zarejestrowane w lipcu 1999r.                          Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, działalności kulturowej, prozdrowotnej i krajoznawczej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

tworzenie stron webon.pl