2020-10-15 - Konkurs plastyczny dla przedszkoli

Dąbrowa Górnicza 15.10.2020.

Regulamin konkursu

pt. „Wielki dym a my w nim”

 1. Organizator: stowarzyszenie  Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej   z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
 2. Adresaci  konkursu – konkurs adresowany jest  do   dzieci przedszkolnych z terenu Dąbrowy Górniczej i pobliskich miejscowości tj. w odległości pozwalającej na odbiór nagród.
 3. Cel konkursu – zachęcić dzieci do obserwacji skąd się bierze smog  i tworzenia pomysłów jak się chronić przed zanieczyszczonym powietrzem, jak zmniejszać zanieczyszczenia
 4. Treść  pracy, technika, forma: praca plastyczna wykonana dowolną techniką, format A4
 5. Warunki uczestnictwa
 1. praca musi być wykonana  indywidualnie
 2. do każdej pracy należy dołączyć ( w formie trwale przymocowanego i czytelnego opisu)   imię, nazwisko, wiek autora; nazwisko opiekuna, adres placówki, dane kontaktowe (telefon i e-mail przedszkola) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 1. Prace należy nadsyłać w terminie do 10 listopada  br.  (data wpływu) wraz z oświadczeniem  dotyczącym danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem konkursu na adres     

                                       Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

41-303 Dąbrowa Górnicza

Ul. Sienkiewicza 6a

 1. Konkurs zostanie podsumowany w pierwszej połowie grudnia br. Forma podsumowania uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej. W przypadku podsumowania on line, nagrody będzie można odbierać w biurze stowarzyszenia lub zostaną one przesłane pod wskazany adres, przy czym koszty przesyłki pokrywa adresat.
 2. Stowarzyszenie  zastrzega sobie prawo wykorzystania prac w swojej działalności statutowej  z zachowaniem osobistych praw autorskich  twórców prac.
 3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

 

             Ochrona danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu  jest stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.                            Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz rozliczenia dotacji otrzymanej na organizację konkursu. Za uczestnika konkursu uważa się także nauczyciela /trenera itp. przygotowującego dziecko do udziału w konkursie, o ile jest taka osoba.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. wiek
 3. nazwa przedszkola do którego uczęszcza
 4. imię, nazwisko nauczyciela opiekującego się uczestnikiem (informacja dobrowolna, wymaga dołączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 1. Ponadto zbierane będą informacje o instytucji wysyłającej pracę

a) adres placówki ,do której uczęszcza uczestnik konkursu

b) adres e-mailnumer telefonu przedszkola

 1. Uczestnik konkursu / opiekun prawny uczestnika w przypadku uczestników nieletnich/ zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 2. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych

Obligatoryjnie  do pracy konkursowej należy dołączyć  treść klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych  i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka ………………………………………………                                                               

                                                        (imię ,nazwisko                                                                                                                                                                                                                                                               danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

                                                     …………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej  (z czytelnym podpisem i dokładną informacja ,której pracy dotyczy) przesłanej na adres ziemiaimy@wp.pl

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

                                               …………………………………………

Aktualności

tworzenie stron webon.pl